O NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Sme mladá firma, ktorá vznikla na základe dopytu po administratívnych službách a podali sme tak pomocnú ruku tým, ktorí takéto služby potrebujú. Medzi naše činnosti patria Administratívne služby, Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov a Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb. Pre našich zákazníkov pracujeme formou externej spolupráce. Škála našich služieb je rozsiahla a je určená najmä pre súkromnú sféru. Našich klientov si vážime a pristupujeme k nim s úctou. V prípade potreby konzultujeme Vaše problémy s právnikom, s ľuďmi zo samosprávy alebo štátnych orgánov.

Našim cieľom je:

 • spokojnosť všetkých našich klientov
 • spoľahlivosť voči každému klientovi
 • diskrétne jednanie za akýchkoľvek podmienok

S vašimi otázkami nás neváhajte kedykoľvek nezáväzne kontaktovať a my vám odpovieme hneď ako to bude možné.

ADMINISTRATÍVA

Administratívne činnosti nie sú samostatným odvetvím v štandardnom členení hospodárstva. Je to skupina rôznych povolaní, ktoré sú potrebné takmer vo všetkých odvetviach. Práve preto, že ich môžeme nájsť napr. v stavebníctve, ekonomike, peňažníctve, elektrotechnike, strojárstve, vo všetkých výrobných sférach a pod., majú perspektívu a uplatnenie v súčasnosti ako aj v budúcnosti. Administratívne činnosti sú spojené napr. s evidenciou a tvorbou dokumentov, dokladov, písomností, registrov a správou rôzneho druhu v podnikateľskej a nepodnikateľskej sfére.

Nie všetci sme zdatní pripraviť a spísať potrebný dokument ako je napríklad žiadosť, čestné vyhlásenie, plnomocenstvo, návrh, odvolanie a pod... Sme firma, ktorá Vám rada poskytne tieto informácie a pomôže s vypracovaním potrebného dokumentu.

Ponúkame tieto služby:

 • spisovanie, spripomienkovanie a úprava vyjadrení, podaní, návrhov, žiadostí a rozhodnutí úradov;
 • kopírovanie dokumentov, skenovanie a preposielanie dokumentov mailom;
 • spísanie plnomocenstiev, generálnych plnomocenstiev;
 • vymáhanie pohľadávok ( spísanie výziev na úhradu, návrhov na vydanie platobných rozkazov, návrhov na vykonanie exekúcie ).
DEDIČSTVÁ

Pri dedičských konaniach zvyknú nastať situácie, kedy dedičia majú problém zorientovať sa v danej tematike (problematike), nemajú dostatok informácii o priebehu takéhoto konania, o svojich právach a možnostiach dedenia. Stáva sa, že pozostalí medzi sebou nekomunikujú už niekoľko rokov a niekedy ani komunikovať vôbec nechcú. V spomínaných situáciách ponúka naša spoločnosť komplexný servis pri prejednávaní dedičstiev.

Ponúkame kompletný servis:

 • vyhľadávanie majetkovej podstaty;
 • spísanie návrhov na prededenie dedičstva;
 • spísanie splnomocnení na zastupovanie v dedičských konaniach;
 • samotné zastupovanie pred notárom a pod.

ZMLUVY

Zmluva alebo kontrakt je zložený úkon, na vznik ktorého treba spravidla aspoň dva prejavy vôle, aspoň dvoch subjektov, a ktorý zakladá určitý právny vzťah medzi týmito subjektmi. V širšom zmysle je zmluva jednoducho to, čo sa medzi účastníkmi dohodlo alebo samotné dohodnutie sa, teda dohoda. Chcete kúpiť byt alebo predať dom, darovať pozemok alebo máte nevysporiadaný pozemok pod domom, na dvore a pod. a neviete ako na to?

Naša spoločnosť Vám ponúka komplexný servis pri prevode a vysporiadaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Zabezpečíme vypracovanie potrebného typu zmluvy, spísanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, vyplnenie elektronického oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností (v dôsledku čoho sa o 15,00 EUR znižuje výška správneho poplatku, ktorému podlieha katastrálne konanie, opravnej doložky), osvedčenie podpisov zmluvných strán, doručenie príslušnej zmluvy s návrhom na vklad na príslušný katastrálny odbor okresného úradu a pod.

V rámci zmluvnej agendy poskytujeme klientom: spisovanie, pripomienkovanie a úpravu zmlúv akéhokoľvek druhu uzatvorených podľa Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákonníka práce, ako aj dodatkov k týmto zmluvám.

Ponúkame služby:

 • vypracovanie potrebného typu zmluvy;
 • spísanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností;
 • vyplnenie elektronického oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností;
 • osvedčenie podpisov zmluvných strán;
 • doručenie príslušnej zmluvy s návrhom na vklad na príslušný katastrálny odbor okresného úradu a pod.

STAVEBNÉ KONANIA

Vybaviť stavebné povolenie nie je jednoduchá záležitosť. Treba sa dobre pripraviť a vyzbrojiť trpezlivosťou. Po kúpe pozemku nasleduje jeho príprava k stavbe. Rozsah príprav závisí od toho, aký pozemok máme k dispozícii pre výstavbu. Je veľký rozdiel, či má klient ornú pôdu alebo stavebný pozemok s inžinierskymi sieťami a prístupovou cestou. Po kúpe, príprave a výbere projektu stavby nasleduje fáza vybavovania stavebných povolení, ktorá je poslednou z dôležitých pred samotnou realizáciou stavby. Stavebné povolenie sa vybavuje na stavebnom úrade vo vašej obci, prípadne môžete vybavením stavebného povolenia poveriť niekoho iného.

Mnoho našich klientov je natoľko zaneprázdnených, že na vybavovanie potrebných povolení či behanie po úradoch (inštitúciách) nemajú potrebný čas a niekedy ani chuť. Naša spoločnosť Vám takúto možnosť služby vybavenia stavebného povolenia ponúka a bude Vás v stavebnom konaní pred úradmi zastupovať. Rovnaké služby ponúkame aj pri kolaudácii stavieb a pre konanie o odstránení stavby.

Ponúkame komplexný servis pri stavebnom konaní, ako je:

 • zabezpečenie zmeny účelu využitia pozemku na stavebné účely;
 • zabezpečenie vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a pod.;
 • zabezpečenie vyjadrení prevádzkovateľov inžinierskych sietí;
 • spísanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia;
 • zastupovanie v stavebnom konaní až po právoplatnosť rozhodnutia o stavebnom povolení a pod.

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontakovať


Adresa:
Slaská 246, 966 22 Slaská

Telefónne číslo:
+421 907 877 769 

Email:
gelienovamartina@gmail.com

Sledujte nás:

Facebook