Zmluvy

Zmluva alebo kontrakt je zložený úkon, na vznik ktorého treba spravidla aspoň dva prejavy vôle, aspoň dvoch subjektov, a ktorý zakladá určitý právny vzťah medzi týmito subjektmi. V širšom zmysle je zmluva jednoducho to, čo sa medzi účastníkmi dohodlo alebo samotné dohodnutie sa, teda dohoda. Chcete kúpiť byt alebo predať dom, darovať pozemok alebo máte nevysporiadaný pozemok pod domom, na dvore a pod. a neviete ako na to?

Naša spoločnosť Vám ponúka komplexný servis pri prevode a vysporiadaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Zabezpečíme vypracovanie potrebného typu zmluvy, spísanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, vyplnenie elektronického oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností ( v dôsledku čoho sa o 15,00 EUR znižuje výška správneho poplatku, ktorému podlieha katastrálne konanie, opravnej doložky ), osvedčenie podpisov zmluvných strán, doručenie príslušnej zmluvy s návrhom na vklad na príslušný katastrálny odbor okresného úradu a pod.

V rámci zmluvnej agendy poskytujeme klientom: Spisovanie, spripomienkovanie a úpravu zmlúv akéhokoľvek druhu uzatvorených podľa Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákonníka práce ako aj dodatkov k týmto zmluvám.

Ponúkame služby:

  • Vypracovanie potrebného typu zmluvy
  • Spísanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
  • Vyplnenie elektronického oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností ( v dôsledku čoho sa o 15,00 EUR znižuje výška správneho poplatku, ktorému podlieha katastrálne konanie, opravnej doložky )
  • Osvedčenie podpisov zmluvných strán
  • Doručenie príslušnej zmluvy s návrhom na vklad na príslušný katastrálny odbor okresného úradu a pod.